فرم ارزشیابی عملکرد کارمندان رسمی و پیمانی و کارکنان قراردادی-شماره 2

1-نام دستگاه :

2-نام و نام خانوادگی

3-کد ملی :

*

*

4-عنوان پست سازمانی

5-واحد سازمانی

6-دوره ارزشیابی

*

*

از تاریخ *

تا تاریخ *

7-مدت اشتغال در دوره :

8-عوامل ارزشیابی :

الف) عوامل اختصاصی :

الف-1-اقدامات/فعالیت ها/پروژه های مورد انتظار

نتایج مورد انتظار

*

*

نام و نام خانوادگی ارزشیابی کننده :

نام و نام خانوادگی ارزشیابی شونده :

*

تذکر : برنامه های این بخش باید برگرفته از برنامه های عملیاتی سالانه دستگاه اجرایی باشد .
الف-2-اقدامات و فعالیت هایی را که برای تحقق بند الف-1در طول دوره ارزشیابی انجام داده اید را به همراه نتایج انها ذکر نمایید .

درصد تحقق

امتیاز(ارزیابی کننده)

اهم اقدامات و فعالیت های انجام گرفته

نتایج حاصله

ارزشیابی شونده

ارزشیابی کننده

حداکثر امتیاز

امتیاز مکتسبه

توضیحات :

50

دلایل عدم تحقق (ارزشیابی شونده) :
نظر ازشیابی کننده:
ب-عوامل بیرونی :
ب-1-پشتیبان عملکرد (این بند بر اساس اقدامات و نتایج حاصله از بند (ب) در طول دوره ارزشیابی تکمیل می گردد)

معیار

شاخص ارزشیابی

حداکثر امتیاز

امتیاز مکتسبه

داشتن برنامه و زمانبندی

تهیه و تدوین برنامه عملیاتی و زمان بندی لازم برای انجام کارها و پرووژه ها در فازهای مختلف برای دوره ارزشیابی و ارایه گزارش به موقع

2

مسئولیت پذیری

قبول مسئولیت اقدامات ، فعالیت ها و نتایج مربوط به حوزه فعالیت خود،برخورداری از تعهد و انگیزش برای انجام فعالیت ها

2

تلاش و کوشش در کارها

صرف وقت و انرژی کافی جهت انجام بهینه وظایف و پی گیری امور تا حصول نتیجه کمی و کیفی مورد نظر

2

کارآفرینی و نوآوری

ارایه راهکارهای مناسب جهت رفع مشکلات ، ارایه پیشنهادات جدید ، شیوه های موثر و نوین انجام کار و ارایه خدمات جدید

2

کار تیمی

همکاری و رفتار احترام امیز با همکاران در انجامم برنامه ، توان کار گروهی و پذیرش نظرات و راهنمایی های دیگران

2

جمع امتیاز

10

ب-2-فرآیندی :
ب-2-1-توسعه ای :

معیار

شاخص

حداکثر امتیاز

امتیاز مکتسبه

توسعه فردی( آموزش) دریافت گواهینامه های اموزشی تخصصی مرتبط با شغل (به ازای هر ده ساعت آموزش مصوب یک امتیاز)

6

بکارگیری فناوری های مناسب در انجام کار توانایی به کارگیری روش های جدید فناوری اطلاعات در انجام وظایف شغلی و سازمانی

4

معیار

شاخص

حداکثرامتیاز

امتیازمکتسبه

تشویق در طول دوره ارزشیابی (بر اساس مستندات مربوطه ، توسط مقام مافوق و واحدهای مسئول ارزشیابی تایید شده و پیوست فرم گردد)
از جانب

حداکثر امتیاز

دریافت تقدیرنامه از رییس جمهور(به ازای هر تقدیرنامه 3/5 امتیاز)

7

وزیر زیربط یا معاون رییس جمهوریا همتراز آن (به ازای هر تقدیرنامه 2 امتیاز)

4

استاندار یا معاون وزیر یا همتراز آن (به ازای هر تقدیرنامه 1/5 امتیاز)

3

رییس یا معاون موسسه دولتی (به ازای هر تقدیرنامه 1 امتیاز)

3

کسب عنوان کارمند نمونه در سط دستگاه

5

مدیرکل مربوط (به ازای هر تقدیرنامه 0/5 امتیاز)

2

7

جمع امتیاز

ب-2-3-رفتاری

معیار

شاخص

حداکثرامتیاز

امتیازمکتسبه

رعایت نظم و انضباط حضور به موقع در محل کار و جلسات ، انجام به موقع تعهدات و استفاده موثر از اوقات اداری

3

رعایت مقررات اداری رعایت احترام و سلسله مراتب اداری در سازمان واحد

2

رفتار شغلی رفتار و برخورد مناسب با ارباب رجوع(براساس فرم مندرج در بخشنامه شماره 1900/195166 مورخ 4/10/81) و رعایت منشور حقوق شهروندی در نظام اداری مراجعینی که با ذکر نام از وی اعلام رضایت نموده اند

3

نارضایتی مراجعین

8-

جمع امتیاز

روابط و برخورد مناسب با همکاران

رضایت عدم رضایت

قابلیت اعتماد

1 1-

انتقال دانش و تجربه به همکاران

1

1-

مشارکت و همکاری در انجام فعالیت های واحد حسب مورد

2

2-

رفتار و برخورد مناسب با دیگران

1

1-

جمع امتیاز

رفتارعمومی

پایبندی به ارزش های

سازمانی و ارزش ها

عمل به ارزش ها و فرهنگ های سازمانی

3

عمل به ارزش های حرفه ای و شغلی

2

عمل به مبانی اخلاقی و رفتاری

3

حضور فعال در مراسم و مناسک مذهبی

2

جمع امتیاز

9- عامل/عوامل موضوع ماده 5 دستورالعمل (تا 20 امتیاز در سقف 100 امتیاز)

10- نقاط قوت و ضعف ارزشیابی شونده و توصیه های مقام مافوق با توجه به نتیجه ارزشیابی:

نقاط قوت:

نقاط ضعف:

توصیه ها:

11- امتیاز عوامل اختصاص:

12- امتیاز عوامل عمومی پشتیبانی عملکرد:

13- امتیاز عوامل عمومی فرآیندی:

14- امتیاز کل ارزشیابی:

15- نام و نام خانوادگی ارزشیابی کننده: امضاء

16- نام و نام خانوادگی تایید کننده: امضاء

17- نظر ارزشیابی شونده: امضاء

18- نام و نام خانوادگی مسئول واحد منابع انسانی:

امضاء تاریخ

ارسال مدارک مورد نیاز:
کد رهگیری: متن درون تصویر را در جعبه متن زیر وارد نمائید 
*