تاریخ انتصاب

1392

دکتر مهدی حسینی
 • دکتر مهدی حسینی
 • سمت : مدیرکل
 • تاریخ اتمام ماموریت :
 • مدت تقريبی رياست : تاکنون
تاریخ انتصاب

1382

دکتر غلامرضا سرگزی
 • دکتر غلامرضا سرگزی
 • سمت : مدیرکل
 • تاریخ اتمام ماموریت :
 • مدت تقريبی رياست : 10 سال
تاریخ انتصاب

1372

دکترسید اصغر برائی نژاد
 • دکترسید اصغر برائی نژاد
 • سمت : مدیرکل
 • تاریخ اتمام ماموریت :
 • مدت تقريبی رياست : 10 سال
تاریخ انتصاب

1367

دکتر ابراهیم تدین
 • دکتر ابراهیم تدین
 • سمت : مدیرکل
 • تاریخ اتمام ماموریت :
 • مدت تقريبی رياست : 5 سال
تاریخ انتصاب

1362

حسین کربلائی
 • حسین کربلائی
 • سمت : مدیر
 • تاریخ اتمام ماموریت :
 • مدت تقريبی رياست : 5 سال
تاریخ انتصاب

1360

دکتر محمد کبیر
 • دکتر محمد کبیر
 • سمت : مدیر
 • تاریخ اتمام ماموریت :
 • مدت تقريبی رياست : 2سال
تاریخ انتصاب

1358

دکتر علی اصغر ایلخانی
 • دکتر علی اصغر ایلخانی
 • سمت : مدیر
 • تاریخ اتمام ماموریت :
 • مدت تقريبی رياست : 2 سال
تاریخ انتصاب

1354

دکتر محمود یاری
 • دکتر محمود یاری
 • سمت : مدیر
 • تاریخ اتمام ماموریت :
 • مدت تقريبی رياست : 4 سال
تاریخ انتصاب

1346

دکتر صفر پور
 • دکتر صفر پور
 • سمت : مدیر
 • تاریخ اتمام ماموریت :
 • مدت تقريبی رياست : 8 سال
تاریخ انتصاب

1342

دکتر میرسپاسی
 • دکتر میرسپاسی
 • سمت : مدیر
 • تاریخ اتمام ماموریت :
 • مدت تقريبی رياست : 4 سال
تاریخ انتصاب

1340

دکتر فروزش
 • دکتر فروزش
 • سمت : مدیر
 • تاریخ اتمام ماموریت :
 • مدت تقريبی رياست : 2 سال