تاریخ انتصاب

1401

دکتر غلامرضا سرگزی
 • دکتر غلامرضا سرگزی
 • سمت : مدیر کل
 • تاریخ انتصاب : 1401
 • تاریخ اتمام ماموریت :
 • مدت تقریبی ریاست :
تاریخ انتصاب

1392

دکتر مهدی حسینی
 • دکتر مهدی حسینی
 • سمت : مدیرکل
 • تاریخ انتصاب : 1392
 • تاریخ اتمام ماموریت :
 • مدت تقریبی ریاست :
تاریخ انتصاب

1382

دکتر غلامرضا سرگزی
 • دکتر غلامرضا سرگزی
 • سمت : مدیرکل
 • تاریخ انتصاب : 1382
 • تاریخ اتمام ماموریت :
 • مدت تقریبی ریاست : 10 سال
تاریخ انتصاب

1372

دکترسید اصغر برائی نژاد
 • دکترسید اصغر برائی نژاد
 • سمت : مدیرکل
 • تاریخ انتصاب : 1372
 • تاریخ اتمام ماموریت :
 • مدت تقریبی ریاست : 10 سال
تاریخ انتصاب

1367

دکتر ابراهیم تدین
 • دکتر ابراهیم تدین
 • سمت : مدیرکل
 • تاریخ انتصاب : 1367
 • تاریخ اتمام ماموریت :
 • مدت تقریبی ریاست : 5 سال
تاریخ انتصاب

1362

حسین کربلائی
 • حسین کربلائی
 • سمت : مدیر
 • تاریخ انتصاب : 1362
 • تاریخ اتمام ماموریت :
 • مدت تقریبی ریاست : 5 سال
تاریخ انتصاب

1360

دکتر محمد کبیر
 • دکتر محمد کبیر
 • سمت : مدیر
 • تاریخ انتصاب : 1360
 • تاریخ اتمام ماموریت :
 • مدت تقریبی ریاست : 2سال
تاریخ انتصاب

1358

دکتر علی اصغر ایلخانی
 • دکتر علی اصغر ایلخانی
 • سمت : مدیر
 • تاریخ انتصاب : 1358
 • تاریخ اتمام ماموریت :
 • مدت تقریبی ریاست : 2 سال
تاریخ انتصاب

1354

دکتر محمود یاری
 • دکتر محمود یاری
 • سمت : مدیر
 • تاریخ انتصاب : 1354
 • تاریخ اتمام ماموریت :
 • مدت تقریبی ریاست : 4 سال
تاریخ انتصاب

1346

دکتر صفر پور
 • دکتر صفر پور
 • سمت : مدیر
 • تاریخ انتصاب : 1346
 • تاریخ اتمام ماموریت :
 • مدت تقریبی ریاست : 8 سال
تاریخ انتصاب

1342

دکتر میرسپاسی
 • دکتر میرسپاسی
 • سمت : مدیر
 • تاریخ انتصاب : 1342
 • تاریخ اتمام ماموریت :
 • مدت تقریبی ریاست : 4 سال
تاریخ انتصاب

1340

دکتر فروزش
 • دکتر فروزش
 • سمت : مدیر
 • تاریخ انتصاب : 1340
 • تاریخ اتمام ماموریت :
 • مدت تقریبی ریاست : 2 سال
لینک کوتاه