بیشتر
دامپزشکی دلگان به واسطه خدمات صادقانه جزو ۵ دستگاه اجرایی برتر این شهرستان است

فرماندار دلگان در دیدار با مدیرکل دامپزشکی استان عنوان داشت:

دامپزشکی دلگان به واسطه خدمات صادقانه جزو ۵ دستگاه اجرایی برتر این شهرستان است

مدیرکل و مسئولین دامپزشکی استان با فرماندار دلگان دیدار کردند.

00/07/21
دامپزشکی دلگان به واسطه خدمات صادقانه جزو ۵ دستگاه اجرایی برتر این شهرستان است

دامپزشکی دلگان به واسطه خدمات صادقانه جزو ۵ دستگاه اجرایی برتر این شهرستان است

سامانه های سازمان دامپزشکی کشور

نظرسنجی